Tamási Áron Gimnázium

Római Katolikus Főgimnázium

A Gim­ná­zi­um mai fő­épü­le­te: az épü­let ter­vét Pá­pai Sán­dor mű­sza­ki ta­ná­csos ké­szí­tet­te, a mun­ká­la­to­kat a ko­lozs­vá­ri Ki­rály és Spá­da épít­ke­zé­si vál­lal­ko­zók vé­gez­ték. Gróf Mi­kes Já­nos szé­kely­ud­var­he­lyi fő­es­pe­res-plé­bá­nos ki­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en az Er­dé­lyi Ró­mai Ka­to­li­kus Stá­tus fel­vál­lal­ta az épít­ke­zést, amely 500 000 ko­ro­ná­ba ke­rült, eb­ből a Ma­gyar Állam 300 000 ko­ro­nát hi­te­le­zett. 1909 áp­ri­li­sá­ban kezd­tek hoz­zá az épí­tés­hez, és 1910 szep­tem­be­ré­re be is fe­jez­ték. Az épü­le­tet gróf Maj­láth Gusz­táv Ká­roly püs­pök szen­tel­te fel, 1910. no­vem­ber 20-án. Az im­po­záns sze­cesszi­ós stí­lu­sú épü­le­tet ma­gya­ros ma­jo­li­ka dí­szek éke­sí­tik.

További képek:

Kommentek:

Még nincsenek kommentek

Új komment írása: