Római Katolikus Főgimnázium

Római Katolikus Főgimnázium régi épülete

A má­so­dik is­ko­la­épü­let (a mai bent­la­kás) 1890 és1892 kö­zött épült neo­klasszi­cis­ta stí­lus­ban. Len­gyel Ger­gely és fia, Len­gyel Já­nos il­let­ve Gyer­tyán­ffy Já­nos vál­lal­ko­zók vé­gez­ték a mun­ká­la­to­kat az ud­var­hely­szé­ki ka­to­li­kus fal­vak se­gít­sé­gé­vel, anya­gi hoz­zá­já­ru­lá­sá­val. Az im­po­záns épü­let hu­szon­négy szo­bá­val, nyolc tan­te­rem­mel, szer­tá­rak­kal, két ta­ná­ri szo­bá­val, könyv­tár­ral, ta­nács­ko­zó­te­rem­mel, négy­szo­bás igaz­ga­tói la­kás­sal, tor­na­he­lyi­ség­gel, dísz­te­rem­mel ren­del­ke­zett. Az épü­let te­tő­ze­tét pléh­le­mez fed­te. 18 éven ke­resz­tül zaj­lott ben­ne az ok­ta­tás, míg fel nem épült a gim­ná­zi­um új épü­le­te.

További képek:

Kommentek:

Még nincsenek kommentek

Új komment írása: